1. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel upravují práva a povinnosti společnosti Bartanet s.r.o., se sídlem Plzeňská 157/98, 150 00 Praha Košíře, IČ 24173452, DIČ CZ24173452, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka 185473 C, tel. Číslo 491 611 300 a e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

(dále jen „Bartanet") a práva a povinnosti účastníka veřejně dostupné telefonní služby poskytované Bartanet (dále jen „účastník“) v souvislosti s realizací služby přenositelnosti telefonních čísel (dále jen „Služba“). Tato Služba je dostupná všem účastníkům. Službu zajišťuje Bartanet na základě zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v souladu s opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/10/10.2012 - 12, kterým se stanoví technické

a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel.
Účastník, který má zájem změnit poskytovatele služeb a přenést své telefonního čísla k novému poskytovateli (dále jen přejímajícímu poskytovateli), musí pro úspěšné provedení přenosu čísla:


- uskutečnit právní úkon směřující k řádnému ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle u původního poskytovatele služby (dále jen opouštěný poskytovatel),
- uzavřít s přejímajícím poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“), spolu se žádostí o přenesení telefonního čísla od opouštěného poskytovatele služeb a dohodnout s ním datum přenesení čísla,


- právní úkon směřující k řádnému ukončení služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle u opouštěného poskytovatele uskutečnit nejpozději následující pracovní den po té, kdy dojde k doručení žádosti účastníka o poskytování služeb přejímajícímu poskytovateli. Opouštěný poskytovatel bezodkladně

předá účastníkovi kód potvrzující ukončení smluvního vztahu s opouštěným poskytovatelem na přenášeném čísle, a to v případě, že se jedná o mobilní číslo. Nebude-li tento právní úkon proveden nejpozději do konce
prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, má se za to, že lhůta 4 pracovních dnů na přenos čísla nezačala


běžet. Proces přenosu čísla probíhá pouze v pracovních dnech. K
samotnému přenosu čísla dojde v pracovní den sjednaný s přejímajícím poskytovatelem mezi 00.00 – 06.00 hod. v případě mobilních čísel a mezi
06.00 - 19.00 hod. v případě pevných čísel. V této době nebo její části nemusí být přenášené telefonní číslo aktivní a nemusí být také možné se dovolat na čísla tísňových linek.


2. Přenesení čísla
2.1. Bartanet jako přejímající poskytovatel
Žádost (objednávka) o přenos čísla musí obsahovat následující údaje: - jméno, příjmení / firma, bydliště/sídlo, účastníka případně IČ, DIČ,
- identifikační údaje opouštěného poskytovatele,

- identifikaci přenášeného čísla, případně čísel,
- kontaktní telefonní číslo, email
- platné referenční sílo účastníka u opuštěného poskytovatele
- platí pouze pro přenositelnost pevných čísel
- platný kód potvrzující ukončení smluvního vztahu u opouštěného poskytovatele - platí pouze pro přenositelnost mobilních čísel.


Po registraci žádosti sdělí Bartanet účastníku identifikaci objednávky a dohodnutý termín zahájení přenosu. Bartanet průběžně informuje účastníka o průběhu procesu přenosu, a to prostřednictvím SMS nebo e-mailem, nebo se účastník může dotázat na stav přenosu na zákaznické infolince.

Po úspěšném ověření průběhu přenosu zašle Bartanet jeden pracovní den před plánovaným datem přenosu účastníkovi informační SMS nebo e-mail s instrukcemi, jak postupovat v den přenosu.
Bartanet je oprávněn účtovat za přenos čísla
poplatek stanovený v ceníku služby přenositelnosti telefonních čísel,
který je uveřejněn v čl. 6 těchto podmínek.


2.2. Bartanet jako opouštěný poskytovatel
Ustanovení pojednávající o jednání opouštěného poskytovatele služeb se použijí i na případy, kdy opouštěným poskytovatelem služby je Bartanet
.
3. Ostatní ustanovení
U mobilního čísla je kód pro přenos (ČVOP) platný 60 kalendářních dní, u pevných čísel, kde se pro přenos používá Referenční číslo zákazníka, není platnost stanovena. Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně
aktivace tohoto čísla v síti přejímajícího operátora, činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, pokud se účastník a přejímající poskytovatel služby vzájemně nedohodli na pozdějším datu přenesení a jsou splněny všechny podmínky Služby. Pokud nebude žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby nejpozději čtvrtý pracovní den přede dnem ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle, není zaručeno na tomto telefonním čísle nepřerušené poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Účastník může požádat o přenesení čísla i poté, co již podal výpověď (popř. bylo jinak stanoveno datum ukončení poskytování služeb), nejpozději však pět pracovních dní před uplynutím výpovědní doby (popř. datem, kdy má dojít k ukončení poskytování služeb na příslušném čísle).


4. Ustanovení společná Žádost (objednávka) o změnu poskytovatele služby bude odmítnuta v případě že:
- není splněna podmínka ukončení poskytování služby u opouštěného poskytovatele, pokud se přejímající a opouštěný poskytovatel nedohodnou jinak,
- telefonní číslo je již obsaženo v jiné objednávce na přenos čísla,
- existují technické překážky bránící přenesení telefonního čísla,
- na telefonní číslo se nevztahuje povinnost přenositelnosti dle vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací,
- jedná se o číslo určené výlučně k interním, testovacím či systémovým účelům,
- jedná se o interní číslo k očíslování služeb.


5. Ustanovení společná a závěrečná
Bartanet je oprávněn tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel kdykoliv aktualizovat či měnit, vždy však v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách
www.bartanet.cz, nebude-li výslovně stanoven pozdější termín účinnosti. Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2013.

6. Ceník přenositelnosti čísel
Za přenesení pevného čísla formou Jednoduché objednávky je účtována cena 1500 Kč s DPH ve výši 21%, v případě přenesení ISDN linky či série čísel formou Komplexní objednávky je účtována cena 3000 Kč s DPH ve výši 21%.
Za přenesení mobilního čísla formou Jednoduché objednávky je účtována cena 300 Kč s DPH ve výši 21%.